Jan D. Oker-Blom

Strategiaohjelman 2013-2016 valmistelun lähetekeskustelu

Arvoisa puheenjohtaja, bästa fullmäktigeledamöter,

Käydessämme strategiaohjelman 2013-2016 valmistelun lähetekeskustelua on Euroopan taloudellinen ja poliittinen kriisi sellaisessa mittakaavassa, ettei edes tarvitse puhua epävarmuudesta, vaan voidaan todeta, ettei kaikkea tulla saamaan järjestykseen tämän strategiakauden aikana. Euroopan taloudellinen palautuminen vie vähintään vuosikymmenen loppuun, ja nähtäväksi jää miten poliittinen järjestelmä sekä unioni selviävät.

Utöver den kris vi upplever i ett överskuldsatt Europa har vi en demografisk kris som tar sig uttryck i en kraftigt försämrad relation mellan andelen i arbetslivet och andelen utanför arbetslivet, som på ett eller annat sätt skall skötas av den arbetande befolkningen. Vår strategi måste i högre grad basera sig på att förlänga – och i viss mån förbättra – helsingforsarnas arbetskarriärer och göra mer för en fungerande arbetskraftsinvandring. Som bekant är utbildningen i en helt central roll beträffande utvecklingen av arbetskarriärer, liksom den är i hela strategin. SFP upprepar sitt krav på fler utbildningsplatser i andra stadiet. Vi behöver arbetstagare med dessa kvalifikationer, och våra unga invånare behöver dessa utbildningar.

För SFP är det också viktigt att Helsingfors har ett starkt fokus på att motarbeta marginaliseringen av unga i samhället, en fråga som tyvärr har blivit alltför aktuell under de senaste åren. Det mänskliga och ekonomiska priset för varje utslagen ungdom är helt enkelt för högt för att tolereras.

Keskustelu Guggenheimin tulosta Helsinkiin osoitti myös, että strategioista voi olla mukavaa päättää, mutta strategioitten toteuttamisessa törmäämmekin ongelmiin. Jos tämä olisi päätöksen aikaa esittäisimme varmasti ponnen, jossa kaupunginvaltuusto edellyttäisi kaupunginhallitukselta strategian täsmentämistä kulttuurin tavotteiden osalta. Tulemme siis palamaan muissa yhteyksissä tähän asiaan.

Muiden Suomen suurten kaupunkien visiot ovat lyhyitä. Niissä on sanoja kuudesta kahdeksaantoista. Helsingin visio vaatii paljon enemmän sanoja. Se joko tarkoittaa, että meillä on paljon laajemmat päämäärät, tai mitä todennäköisemmin: me emme keskity tarpeeksi. Helsingin arvot ovat kylläkin kunnossa. Niiden noudattamisessa on toki aina parantamisen varaa. Hieman voisi ehkä strategiassa keskittyä enemmän niihin kohtiin, jossa Helsinki poikkeaa muista. Kaikki kunnat ajavat ja edustavat tietenkin hyvää asumista ja hyviä peruspalveluita.

RKP:n ryhmä nostaisi tehokkuuden suurempaan arvoon. Haluamme kaupungin, jossa tehokkaasti saa hoidettua asiansa kuntaan päin, muun muassa sähköisiä palveluita hyödyntäen. Haluamme kaupungin, jossa liikutaan tehokkaasti kaikilla kulkuvälineillä. Haluamme korjata nykyisiä rakennuksia ja tehostaa nykyisten alueiden käyttöä mielummin kuin vallata puistoja, metsiä tai naapureiden maita. Haluamme kaupungin, joka käyttää omia resurssejaan kuten luonnonresurssejakin, tuhlailematta.

SFP:s grupp anser att Helsingfors redan i praktiken vuxit ihop med Vanda och Esbo och att ett ytterligare fördjupat samarbete i syfte att hitta synergier och inbesparingar är befogat. Det behöver inte nödvändigtvis betyda kommunfusioner, men det viktiga är att eliminera osund konkurrens.

Riippumatta kuntauudistuksesta on pääkaupunkiseudun asumista tiivistettävä. RKP puoltaa täydennysrakentamista sekä jo nyt rakennettujen alueiden tehokkaampaa käyttöä uusien rakennuspaikkojen sijasta. Tämä on infrastruktuurin kannalta helpompaa ja ympäristön kannalta parempaa. Luonnollisesti nämä alueet keskittyvät raideliikenteen varteen. Näistä asioista toki enemmän MAL-ohjelmassa sekä lukuisissa muissa strategioissa.

SFP:s grupp hoppas på en fördomsfri och objektiv beredning av stadens strategi för nästa fullmäktigeperiod. Vi ser hellre en kortare och kraftigare strategi än en världsomfamnande där man räknar upp allt det Helsingfors också är. Denna strategi skall huvudsakligen skapa goda levnadsförutsättningar för den tvåspråkiga stadens egna invånare, vilket dock inte betyder negligering av turister, nationella intressen eller övriga språkgrupper. Vad vi nu gör är ett framtidsdokument som skall kunna försvara sin plats långt framöver i miljö-, invånar- och ekonomiskt hänseende.

Kiitos, tack.