Jan D. Oker-Blom

Sfp:s gruppanförande om stadens bokslut 2005

Arvoisa rouva puheenjohtaja, ärade fru ordförande, valtuutetut, fullmäktigeledamöter,

Först och främst vill Sfp:s fullmäktigegrupp tacka för det rediga bokslut och den omfattande rapport från revisionsnämnden som blivit oss tillsända. Vi är också tillfredsställda om ej lyckliga med själva bokslutet. Nu gäller det att gå vidare med gott mod.

Helsingin kaupungin talouspolitiikassa puhutaan suurista luvuista ja talouteen liittyvät riskit ovat siten myös suuret. Kaupungilla on takana kohtuullinen vuosi, mutta näkymät eivät ole parhaat mahdolliset. Ne hyvät ajat ja olot, josta nautittiin 90-luvun lopussa tuskin enää koskaan tule uudestaan. Nyt on vain suunnattava katse eteenpäin. Rkp:n ryhmä näkee Helsingissä kuitenkin positiivisia merkkejä tulevaisuuteen uskovasta kaupungista, joka kansainvälistyy, kaunistuu, kehittyy ja kasvaa. Haluamme siis osoittaa sekä varovaisuuden, että innokkuuden sormea suureille hankkeille, jotka Helsinki yhteensä 1,3 miljardin euron arvosta on pistämässä liikkeelle. Toivomme on, että tarkat ja tunnolliset virkamiehemme entistä enemmän suunnittelisivat ja miettisivät tarkoin miten ja milloin nyt tulisi rakentaa, ettei tule ikäviä yllätyksiä.

Det är rätt så frustrerande att från år till år beskärma sig över stadens ekonomi och det finns samtidigt en risk att problemen börjar underskattas. Det vore farligt. Vi kan inte heller i år blunda för det faktum att, trots allmänt goda konjunkturer och en t.o.m. mycket god ekonomisk tillväxt i Helsingfors-regionen med en sysselsättning klart över landets genomsnitt, är den kommunala sektorns ekonomi som helhet dyster och Helsingfors ekonomi enligt flera indikatorer igen på väg i helt fel riktning.

Som exempel kan nämnas årsbidraget, som nu blev klart mindre än år 2004, efter att ha vuxit i några år. Med det kan inte (även om affärsverken räknas med) investeringarna finansieras. Budgeten har vad gäller såväl intäkter som utgifter hållit glädjande väl, men utgifterna ökade dock snabbare än intäkterna. Största besvikelsen är i alla fall att skatteinkomsterna – igen – underskred budgeten. Denna gång med dryga 57 miljoner euro, d.v.s. verkligheten gav cirka 3 % mindre än budgeterat.

Arvoisat valtuutetut, hyvät helsinkiläiset,

Totesimme tähän tilanteeseen viime vuonna, että on syytä huoleen Helsingin talouden osalta ja valitettavasti tilanne on edelleen sama. Kaupunkimme kasvaa, mutta ei kaikilla mittareilla mitattuna – veritulot jäivät jälleen alle talousarvion. Tilinpäätös osoittaa ylijäämää, mutta toimintakate on vahvasti miinuksella ja toimintatuotot vähenivät oleellisesti suhteessa toimintakuluihin vuoteen 2004 verrattuna.

Ett annat illavarslande tecken är att Helsingfors ger konstgjord andning åt sig själv bl.a. genom att pressa ner investeringarna. Det är svårt att avgöra vad som på sikt är värre – att skuldbördan stiger eller att livsviktiga investeringar förblir ogjorda. Det här balansgången är en av ekonomiförvaltningens svåraste men viktigaste uppgifter. Sfp:s fullmäktigegrupp anser, att en uppskattning av den totala summan på de investeringar som skjutits upp eller lämnats ogjorda p.g.a. penningbrist i framtiden vore viktigt att få i samband med bokslutet.

Vad kan en kommun annat göra än försöka öka inkomsterna, pressa ner nuvarande driftsutgifter och effektivera serviceproduktionen, vilket revisionsnämnden också konstaterar. Sfp:s fullmäktigegrupp är nöjd med den skattesats vi nu har och vill inte heller här rikta in blickarna på att höja inkomsterna den vägen. Vi tror på skatteåtgärder som är aktiverande och lokala och är således tveksamma till en gemensam skatteprocent i alla huvudstadsregionens kommuner. Effektivera serviceproduktionen är enligt vår uppfattning det första verktygen att ty sig till, vilket samtidigt kan leda till lägre driftsutgifter. Det är just här förväntningarna på gemensam serviceproduktion över kommungränserna kommer in i bilden. Det må ske där det är en förnuftig lösning och inte innebär avkall på närhetsprincipen, framförallt när det gäller skolnätet. Vi vet att den nya anskaffningslagen medför vissa bekymmer, och våra representanter i riksdagen bör göra allt för att slutresultatet skall göra det så lätt som möjligt för kommunerna att köpa tjänster av såväl den privata sektorn som andra kommuner. Vi upprepar vad vi sagt tidigare i denna sal – må varje fullmäktigegrupp vara i aktiv kontakt med det egna partiets riksdagsledamöter. Vi kan både stöda och bli stödda av dem.

På tal om köptjänster lämpar det sig här att notera revisionsnämndens krav på att alla verk bör ha en klar strategi för sin serviceproduktion, där flexibilitet är det centrala. Det här kan inte betyda annat än beredskap för mer köptjänster, också genom servicesedlar. Den här frågan måste avideologiseras, eftersom sättet för att producera tjänster ännu inte säger någonting om vare sig samhällelig rättvisa eller tjänsternas kvalitet. Största bristen hittills har varit ett bristande kunnande för att köpa tjänster. Sfp:s grupp upprepar att vi alla måste på skolbänken i den här frågan och ser även sig själv i spegeln. Även detta påtalade vi i motsvarande anförande för ett år sedan. Det är en innerlig förhoppning att vi när tiden är inne för bokslutstal nästa år kan peka på klara förbättringar beträffande köp av tjänster.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat,

HUS on edelleen Helsingin talouden suurin niin sanottu ”ulkopuolinen riskintekijä” valtion ohella, jos sallitte minun kutsua valtiomme riskintekijäksi. Helsingin poliitikot kärsivät vuoroin tietämättömyydestä ja vuoroin voimattomuudesta kun ei ole ollut mahdollista tietää ja ohjata kuinka paljon meidän varojamme HUS tulee käyttämään. Yleensä se on ollut enemmän kuin toivottua vaikka terveydenhuolto on yksi kaupunkimme tärkeimpiä tehtäviä. Toivomme menestystä HUS:in uudelle toimitusjohtajalle, onnistuuko hän vihdoin luomaan kaikkia osapuolia tyydyttävä HUS?

Men i takt med att vi bekymrar oss om hur mycket pengar som går HNS skall vi minnas att en stor del av kostnaderna inte kan skyllas på HNS. Det är varken upp till staden eller HNS hur många helsingforsare som blir sjuka och lagen definierar vilken vård som skall erbjudas. I och för sig kanske vi kunde göra något för att färre helsingforsare skulle insjukna i lungcancer på grund av rökning… Det skulle säkerligen också ha andra direkta positiva effekter på till exempel arbete och luftkvalitet.

Det finns många fler aspekter. Stadsmuseet vill skydda Mejlans sjukhus vilket kostar skjortan, EU kommer med krav och ökar arbetsmängden och medicinpriserna skjuter i höjden.

Hyvät valtuutetut,

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että suomenkieliset perheneuvonnan asiakkaat saavat jonottaa pidempään ja siten ovat huonommassa asemassa kuin ruotsinkieliset. Rkp:n ryhmä kannattaa asian korjaamista. Mutta se on korjattava niin, että suomenkielinen puoli yltää ruotsinkielisen puolen tasolle eikä huonontamalla ruotsinkielistä puolta vain tasa-arvoisuuden saavuttamiseksi. Samalla lähdemme siitä, että käydään läpi myös kaikki ne palvelumuodot, joissa ruotsinkielinen palvelu on oleellisesti huonompaa. Esimerkkinä voi mainita nuorisokeskukset, joita on yhteensä vain neljä ruotsinkielistä koko Helsingin alueella.

Sfp:s fullmäktigegrupp uppmanar revisionsnämnden att i fortsättningen göra en särskild bedömning av hur servicen för den svenskspråkiga befolkningen förverkligats. Det borde ha funnits redan länge, speciellt med tanke på att lagstiftningen skärpts vad gäller kommunernas skyldigheter. Ännu större blev orsaken efter att det i denna sal för en tid sedan på allvar undrades, varför Helsingfors har ett särskilt svenskt arbetarinstitut. Och det blev tredubbelt värre av att det var revisionsnämndens ordförande som ställde frågan…

Bästa åhörare,

Genom att detta tal till överväldigande del har hållits på svenska vet ni nu hur ett vanligt fullmäktigemöte ter sig i våra öron, men det är inte utan orsak eller bara för principens skull. Dessa viktiga saker har jag velat formulera oöversatt med mina egna ord. Låt mig avslutningsvis ta upp ännu ett par mindre positiva aspekter.

Sfp:s fullmäktigegrupp är en väldigt företagarinriktad fullmäktigegrupp, men likväl är vår förhoppning att staden själv inte skall agera företagare. Vår förhoppning är att det dråpliga resultatet med NordWater skall agera som ett avskräckande exempel på hur det kan gå. Låt staden skapa förutsättningar för helsingforsarna att grunda företag samt locka till sig företagare från andra håll istället för att själv grunda nya dotterbolag.

Även år 2005 skedde det tyvärr missbruk inom staden och vi uppmanar såväl revisorer som medlemmar av revisionsnämnden att ”minimera frestelsen att fuska och maximera risken för att bli fast” genom att vara närvarande och noggranna. Tack för ert arbete.

Näillä sanoilla kannatamme vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistamista ja tuloksen käsittelyä kaupunginhallituksen esittämällä tavalla sekä puollamme vastuuvapauden myöntämistä kaikille niille tilivelvollisille, joille Tarkastuslautakunta sitä ehdottaa.

Kiitos mielenkiinnostanne, tack för er uppmärksamhet!