Jan D. Oker-Blom

Min programförklaring

På årets partidag väljer sfp en ny ordförande. Som kandidat till posten har jag lanserat ett program för partiets framtid. Tankar inför ordförandevalet vid partidagen 2006

1. Sfp – mitt parti

Med detta program vill jag beskriva min vision för Svenska folkpartiets framtid. Mitt mål är att med vissa exempel belysa hur jag skulle leda sfp ifall jag i juni blir vald till ordförande på partidagen i Vasa.

Ett parti är en organiserad sammanslutning av politiska meningsfränder. Att Svenska folkpartiets grund, kitt och styrka är det svenska språket i Finland torde vara ganska klart för var och en. Men partiet handlar inte uteslutande om svenskan.

Sfp:s framtid bygger på att vara det bästa alternativet för alla som lever i en verklighet där svenskan är ett av språken, där Norden är den naturliga referensramen och där målet är ett öppet och tolerant samhälle. Detta bör omfatta hela Finlands folk.

Sfp skall söka sig tillbaka till rötterna, tillbaka till finlandssvenskhetens kärna. Ofta är sfp ensamt om att försvara det svenska i Finland. Men målet är inte ”enbart” eller ”bättre” på svenska, utan en fungerande tvåspråkighet och jämlikhet för alla. Vår plats i Norden får inte heller negligeras i språkdebatten.

I alla frågor skall sfp med hela landet och hela befolkningen för ögonen försöka göra så goda beslut som möjligt.

Våra närmaste målsättningar

I politiken är det resultat som räknas – goda avsikter och fagra löften räcker inte. För att kunna uppnå resultat måste sfp prioritera valarbete och samarbete med andra partier. Framgång i val innebär att sfp kan fylla sin demokratiska uppgift som representant för de som värnar om ett tvåspråkigt Finland.

Det viktigaste i politiken är inflytande i den bemärkelsen att inflytande är verktyget för att nå resultat! Inflytande får ett parti i första hand genom att i val få så många mandat som möjligt och i andra hand genom att samarbeta så bra som möjligt med andra partier. Det viktigaste för sfp inom den närmaste framtiden är hur det går i riksdagsvalet 2007. Partiet bör få fler röster, fler mandat och nya krafter med i politiken. Det kan stå ett parti dyrt att i ett val inte få in en enda erfaren eller en enda ny. Målet är att generationsväxlingar sker kontinuerligt så att det hela tiden finns nya krafter på alla nivåer inom sfp.

När riksdagsvalet är över skall målet vara att medverka i regeringen. Men inte på vilka villkor som helst, ett parti måste alltid vara sin ideologi trogen! Däremot bör sfp kunna tänka sig att samarbeta med vilket eller vilka partier som helst så länge det råder enighet om regeringsprogrammet, det är idag viktigare än basen. När ett val eller en utmaning är över bör siktet genast ställas in på nästa.

Om det är upp till mig inleds förberedelserna för kommunalvalet dagen efter att nästa regering har tillträtt. Sfp har inte råd att vänta, vi måste vinna!

Sfp:s starka förankring i de två- och svenskspråkiga kommunerna är en förutsättning för det politiska arbetet som sker på riksnivå.

Partiet behöver alla krafter som finns att tillgå. Vi måste organisera så att det finns vettiga och meningsfulla uppdrag för alla som vill ställa upp för partiet. Vi måste lyssna till våra lokalavdelningar och utnyttja den kompetens som finns i vår organisation. Det är skäl att lyfta upp alla och ge ansvar och uppdrag på basen av kompetens. Alltför ofta omger ledare sig enbart med ja-sägare eller sina favoriter istället för att sträva efter att få med alla krafter och omfatta alla resurser. Jag vill leda ett parti där alla känner sig delaktiga.

Alla skall veta vad som händer och anse att engagemang välkomnas och uppskattas!

Vägen till valseger

Sfp måste vitalisera sina rötter såväl beträffande budskap som beträffande engagemang. Sfp måste gå tillbaka till rötterna genom att fokusera på medlemmar och lokalavdelningar. En medlem är värd mycket mer än vad hon betalar i medlemsavgift och jag vill se fler medlemmar i sfp. En lokalavdelning är likaså värd mer än alla sina medlemmar tillsammans. Lokalavdelningarna bör få tillgång till större inkomster och dessutom av partiet få mer ekonomiskt stöd för organisering av olika aktiviteter.

Sfp har ett långt och omfattande partiprogram, som jag själv har varit med om att uppdatera inför partiets 100 års jubileum. Det kan tolkas som den grund på vilken vi bygger ett hus av konkreta förslag och goda resultat. Om inte grunden finns kan ingenting byggas. Jag hoppas att det nya programmet efter en grundlig debatt kan omfattas av alla på partidagen och tjäna partiet väl i många år framöver. Det är också bra att ha många andra program och att partiet har en åsikt och linje om det mesta. I praktiken handlar det sedan om resultat som bygger på vår definierade ideologi och som har formats av den hårda verkligheten. Men det viktigaste är att kunna prioritera i val, liksom man hamnar prioritera i den dagliga politiken. Vi skall kunna definiera några få tyngdpunkter.

Förändringar efterlyses

Sfp har länge upplevts vara en uttalad vän av konsensus, samarbete. Linjen har varit att undvika konflikter. Min uppfattning är att konflikter ibland behövs. ”Slå inte huvudet i väggen så att det blöder, men så pass hårt att det hörs att du inte är nöjd.” Generositet betalar sig dessvärre inte alltid tillbaka i politiken. Däremot är det viktigt att vara öppen för – och kapabel till – samarbete. Det betalar sig alltid tillbaka.

Antalet positioner där det går att utöva ett stort inflytande för – och på – det svenska språket är så litet att sfp inte får låta en enda post gå förlorad. Det betyder att partiet alltid då det finns någon möjlighet att påverka ett personval skall välja en som kan bidra till att stöda helheten. Inget annat parti är lika storsint som sfp har varit på den här punkten. Tjänster som besätts på politiska grunder skall alltid fyllas av en sfp:are då det är upp till sfp att bestämma, även då det handlar bara om ett vikariat.

Vad är finlandssvenskhet?

Det finns goda skäl att ställa just denna fråga. Partiets verksamhet grundar sig på en gemenskap. För finlandssvenskarna är svenskan mer än ett språk, det är en kultur, en livsstil. Visst är en finlandssvensk också finlandssvensk när hon inte talar svenska, eller hur? Det är rentav möjligt att något annat än språket är avgörande.

Det största så kallade ”hotet”, d.v.s. att antalet helt svenskspråkiga minskar, ser jag som vår största möjlighet. Finlandssvenskheten förändras, den helsvenska uppväxt som många av oss har fått blir allt ovanligare. Traditioner försvinner, nya föds. En gedigen tvåspråkighet blir allt vanligare såväl bland finsk- som svenskspråkiga. Men det betyder inte att vi skulle acceptera en förfinskning eller ens gå in för en tvåspråkig verksamhet. Det betyder att vi kan fortsätta samma verksamhet med en betydligt större grupp av välvilligt inställda medborgare som aktivt (eller ens passivt) stöder sfp.

2. Sfp och samhället

I detta stycke strävar jag inte efter att presentera ett heltäckande politiskt program utan en kort översikt över vissa av de stora linjedragningar jag skulle lägga särskild tyngd vid som partiordförande.

Företagsamhet och eget ansvar

Finland behöver mer initiativ. Det gäller att uppmuntra till företagsamhet! Vi behöver fler företag och vi behöver framförallt mer kreativitet och nya sysselsättningslösningar. Politiken på detta område har inte lyckats efter 90-talets lågkonjunktur. En kraftig ökning bör riktas mot finansiering av nya företag. De befintliga bolag som bär sitt miljö- och samhälleliga ansvar skall inte bestraffas med högre skatter eller strängare förpliktelser. Det lönar sig heller inte att gråta efter industriarbetsplatser som flyr till Kina. Vi måste satsa på det vi kan: kreativitet och nya lösningar på framtidens områden: högteknologi, bioteknik, service och innehållsproduktion.

Alla skall kunna vara sin egen lyckas smed och statens uppgift är att stöda och hjälpa de som av en eller annan orsak behöver det. Våra välfärdssystem skall uppmuntra till arbete och kreativitet, bidragsberoende har vi inte råd med. Individens möjligheter och ansvar bör öka hellre än skattetrycket.

Staten kan aldrig veta bättre än individen själv vad som är bäst för henne.

Statens pengar är våra pengar och det är dyrt att leva på skuld. Det blir mindre ränteutgifter med en mindre statsskuld. Vi bör sträva efter en hållbar och långsiktig statsekonomi. Det är också viktigt att staten i högre grad understöder sådan ekonomisk verksamhet som på lång sikt bereder väg för fler företag, arbetsplatser och intäkter. För vårt gemensamma bästa bör vi samtidigt sträva efter att spara på sådant som inte skapar mervärde, t.ex. direkta understöd.

Service på modersmålet

Vi vill ha konkreta åtgärder, inte bara högtidliga försäkringar. I motsats till vad allmänheten ibland verkar tro arbetar inte sfp för att svenskspråkiga skall få mer än finskspråkiga. Det vi vill ha är balans och jämlikhet. Språket är centralt speciellt i fråga om basservice såsom utbildning, hälsovård och omsorg. För att uppnå vårt mål bör vi arbeta på att förändra attityder, speciellt på enspråkigt finska orter. Det är dock speciellt viktigt att satsa mer på service på svenska på tvåspråkiga orter. Svenskan är mer än ett andra språk i Finland. Det är vår historia, det är en del av Norden. Språket, vår kommunikation och hela vårt moderna samhälle är en del av en större helhet: Norden, Europa och världen.

Samhällsansvar

Samhällsansvar är att tänka i termer av hållbar utveckling. Med hållbar utveckling syftar jag både på miljö och på ekonomi. Framtiden ser inte ljus ut beträffande naturresurser och nedsmutsning. Vårt enda alternativ är att bli bättre på att skydda vår miljö. Ekonomiskt handlar det om att prioritera service framom konsumtion av produkter samt att inte använda mer än vad som är hållbart på lång sikt. Min generation kommer att få – eller bli tvungna till att – använda biobränsle och finna en lång rad med nya energipolitiska lösningar. Det vore bäst att omedelbart börja koncentrera på utveckling och användning av nya metoder!

Demografi

Det räcker inte att tala om vilka kostnader det eventuellt medför att de stora årskullarna närmar sig pensionsåldern. Hela vårt samhälle bör ändras så att det bättre motsvarar vår demografi. Vi bör se även denna utmaning som en möjlighet. Finland skall bli en föregångare genom att ha aktiva och lyckliga seniorer som bidrar till BNP och samtidigt får alla de tjänster de behöver. Vi har nu alla tiders chans att utveckla den servicesektor som vi hittills har saknat.

Utbildningen som grund

Utbildningen är grunden till den språkliga identiteten. Valet av språk sker i praktiken ofta i samband med val av skola. Utbildning av olika slag och grad är likväl grunden till ett gott liv. En hög utbildningsgrad är grunden för ett framgångsrikt Finland på lång sikt! Konkurrenskraften i vårt utbildningssystem bör bestå, vilket kan kräva hårda beslut. På finlandssvenskt håll står vi inför stora utmaningar som omfattar frågor om mängd, nivå, ort och upprätthållare. Sfp bör här axla sitt ansvar och ta initiativ.

Jag är Europé

Integrationen i Europa gynnar oss – ännu mer i framtiden än nu. Sfp bör ha en aktiv roll som opinionsbildare, informationsspridare och påverkare både i EU och i Finland då EU-frågor är aktuella. Vi har ett ansvar! Omvälvningarna i Europa är inte över och det är sfp:s roll, liksom det varit många gånger tidigare i historien, att visa vägen mot tolerans och ett mångkulturellt Europa. Finland skall vara en fördomsfri vägvisare och bidra till demokratisk och ekonomisk utveckling i Östeuropa, jag vill gärna se finska bolag investera mer i Ryssland och Östeuropa. Det är viktigt att sfp tar en aktivare roll i Europaparlamentets liberala grupp, ELDR och ser till att partiet är representerat på de möten mellan ledare för liberala partier i Europa som ordnas samt fullt ut drar nytta av det mandat i EU-parlamentet som väljarna gav oss.

Globalt ansvar

Det sägs att man först bör ta hand om sig själv för att kunna hjälpa andra. Det stämmer. Men Finland skall stöda andra länder som det anstår ett framgångsrikt nordiskt land och en aktad medlem av FN. Jag anser att 0,7 av BNP i bistånd är ändamålsenligt och skulle göra slut på eviga budgetdiskussioner och debatter. Utöver det skall sfp och Finland stöda det goda arbete som vårt utrikesministerium gör för att exportera vad vi kallar för ”god förvaltning” och ansvarsfull administration. Tyvärr hjälper det inte att bidra med pengar om mottagarlandet plågas av korruption.

3. Personligen

Mitt ledarskap

Att leda är att vara steget före. Att leda är att våga. Att leda är att ha en stark vilja. Att leda är att ta ansvar. Jag vill vara en stark ledare som tar emot kritik istället för en som är alla till lags. Min erfarenhet är att rakt uttalade åsikter uppskattas. Sfp kritiseras ibland för att vara ett parti som är med på allt. Den uppfattningen skulle ändra om jag fick bestämma.

Rollen som vågmästare mellan två block i regeringen bör utnyttjas till att avgöra så många frågor som möjligt nu och i framtiden.

Under min ledning kommer sfp att bli en starkare initiativtagare i den allmänpolitiska debatten i Finland. Det är de övriga partierna som kommer att få svara på våra initiativ. Detta uppnås genom att skapa nätverk och tankesmedjor. Sfp skall ha en klar ansvarsfördelning och reagera snabbt. Vi skall sätta agendan!

Ung profil

I en tid av framgångar och möjligheter är det kanske dags att ge mer ansvar åt min generation. Mitt mål att bli riksdagsledamot har inte ännu förverkligats, men jag är folkvald kommunalpolitiker och har ställt upp för sfp i de fyra senaste valen. Kompetens är relativt men formell kompetens, d.v.s. utbildning (i både statsvetenskap och ekonomi) har jag i varje fall som grund. Partiet kan jag åtminstone väl efter sex aktiva år av vilka fyra som vice ordförande. Goda kontakter har jag också skapat till andra ledande politiker, Bryssel och företagsledare under dessa år, vilket är något helt centralt i politiska sammanhang. Inför val av ledare krävs det ofta ledarerfarenheter som ingen kan ha utan att redan ha varit ledare. En ekvation som inte går ihop.

Sfp kontra andra partier

Trots att det naturliga alternativet för mig från början och alltid har varit sfp så finns det även i min omgivning alltid någon som undrar varför jag valt sfp. Låt mig besvara det med att säga vad jag redan tidigare sagt, d.v.s. sfp är det bästa alternativet för var och en som också har svenska i sitt liv. Ingen skall missta sig att tro att alla partier är varma förespråkare av det svenska i Finland. Efter nationalitet kommer språk som en definition av identiteten. Vi engagerar oss politiskt på basen av nationalitet och då är det väl ganska naturligt att vi också väljer parti på språklig grund om det bara är möjligt? Sällan är dock linjedragningarna i ett parti till hundra procent i enlighet med de egna åsikterna och då blir man tvungen att kompromissa. Dessutom skall man gärna engagera sig i försök att förändra det man inte gillar. Sfp liksom andra partier lever hela tiden och formas av medlemmarnas åsikter.

Ideologi får inte hamna i skuggan av ett alltför snävt ekonomiskt tänkande i syfte att locka de snålaste skattebetalarnas röster. Det är heller inte bra att odla en orealistisk syn på vad som är möjligt. Men värst är ändå politik som går ut på förmynderi och på att staten vet bäst. Jag tror på individen! Hellre kan vissa periodvis ha det bättre än andra än att alla konstant har det lika illa. Samhällets utsatta skall få hjälp av de framgångsrika, därför att det viktigt att det finns alla möjligheter till att lyckas i livet, även ekonomiska. Jag vill göra sfp till framtidens parti som ser med tillförsikt på morgondagen.

Sfp – ett steg före!

Vad talar för att välja mig till ordförande? Kanske det att jag:

 • representerar dig som tänker själv
 • skulle vara en engagerad ledare
 • är ung men dock ganska bekant för allmänheten
 • skulle ge mer ansvar åt lokalavdelningarna
 • skulle satsa helhjärtat på partiet
 • har de parti- och andra kontakter som behövs
 • är rättvis och tål även kritik
 • har suttit i partiledningen i fyra år
 • kan och skulle delegera
 • representerar den generation sfp minst attraherar
 • vågar, vill och kan leda!