Jan D. Oker-Blom

Gruppanförande om budgetramarna 2007

Nedan ett aningen förkortat gruppanförande som jag höll i fullmäktige den 1.2.2006 angående stadens budgetramar för år 2007. Centrala punkter är:

  • Planeringen
  • Arbetslösheten
  • Kollektivtrafiken
  • Koncernen
  • Kärnområden

Ärade fru ordförande, hyvät valtuutetut, bästa fullmäktigeledamöter,

Om någon trodde, att ekonomiperioden 2006-2008 skulle bli en avsevärt större njutning än de år vi har bakom oss, är det dags att vakna till verkligheten nu. Skatteinkomsterna har inte ökat som vi budgeterat och överoptimism under de kommande åren leder lätt till besvikelser.

Helsingfors mycket snäva ekonomiska utrymme faller dessutom tyvärr väl in i ramen för hela den offentliga ekonomins utsikter. När det gäller eventuella effekter på statsandelar och tidtabellen för utbetalning av dessa har ju Helsingfors aldrig mycket att förlora, men värre är om en försämrad statsekonomi leder till mera sådant som för över kostnader på kommunerna. Därmed måste också ett av Helsingfors viktigaste mål med den aktuella, ännu ytterst diffusa reformen vara, att den verkligen inte rubbar fördelningen mellan staden och staten. Sfp har både i rikets viktigaste sal, riksdagens plenisal och i rikets näst viktigaste sal, Helsingfors fullmäktiges sessionssal tidigare krävt att det bör finnas klarhet i hur statsandelssystemet utvecklas och blir innan enskilda kommuner kan ta ställning till den nya reformen.

Förhållandet mellan stat och kommun skall ändras, men ingen vet riktigt hur.

Med detta vill Sfp:s fullmäktigegrupp inte undervärdera sådant som uppvisar positiva och glädjande förtecken. Här skall framförallt sysselsättningen nämnas, som visserligen långsamt men i jämn takt förbättrats. Det finns avsevärt fler lediga jobb i Helsingfors än för ett år sedan. Särskilt glädjande är att ungdomarnas situation fått ett kännbart lyft. Ungdomarna har kanske mindre orsak att oroa sig över sysselsättningssituationen, men allt större orsak att oroa sig över stadens ekonomi på lång sikt. Det är vår plikt att inte skjuta problem på framtiden utan ta tag i saker och ting i tid.

Rkp:n valtuustoryhmä kantaa huolta laadukkaasta koulujärjestelmästämme. Peruskoulu on investointi tulevaisuuteen, ja siksi toivomme, että peruskoulujen ja lukioiden tuntikehyssäästöistä voitaisiin tulevassa budjetissa luopua. Korkeatasoinen peruskoulutus on tämän maan keskeisiä kilpailuvaltteja, eikä sitä saa hukata.

Joukkoliikenne on juuri niitä tulevaisuuden kannalta tärkeimpiä asioita ja siellä myös nuorisolla on vastuunsa. Joukkoliikenteen tukeminen verovaroin melkein 50 prosentilla on määrätietoinen ja yleisesti hyväksytty tapa hoitaa kaupunkiliikennettä sujuvasti ja tariffien kohdalla kansainvälisessä mittakaavassa käyttäjäystävällisesti. Ilman matkalippua matkustavat henkilöt kuitenkin rosvoavat yhteispotistamme jo kuutisen miljoonaa euroa. Kasvava vapaamatkustaminen johtaa hinnankorotuspaineisiin joka taas lisää houkutusta kulkea pummilla. Vaikka kontrollimekanismi maksaa maltaita metrossa ja henkilökuntaa tarvitaan lisää raitiovaunutarkastuksessa, emme näe muuta mahdollisuutta.

Asennekasvatus on myös tärkeä. Sen täytyy alkaa jo päiväkodeissa ja kouluissa.

Positivt är ju också att utflyttningen från Helsingfors avstannat och befolkningen slutat minska. Men det är inte heller ett självändamål att växa och helt klart är i vilket fall som helst, att den prognos som t.ex. generalplanen bygger på är starkt överdimensionerad. Detta i sin tur betyder att situationen när det gäller områden som kan tas i bruk för bostadsproduktion inte alls är så eländig som man ofta vill påskina. Omstridda områden som t.ex. Malms flygfält och Sandhamn kan lugnt lämnas obebyggda. Det gäller att minnas att staden har obebyggda områden för tusentals bostäder och arbetsplatser i mellersta Böle, Busholmen, Ärtholmen och Fiskehamnen.

Mutta palataksemme konkreettiseen talouteen emme vielä tiedä mitään siitä, milloin voisimme mahdollisesti päästä siihen, että vuosikate riittäisi poistoihin, puhumattakaan investointien osittaisesta rahoittamisesta muulla kuin lainoilla. Saamme nyt tyytyä siihen, että lainamäärä per asukas pysyy suurin piirtein entisellä tasolla. Arvioidut verotulot perustuvat muuttumattomaan veroprosenttiin, josta Rkp:n ryhmän mielestä on pidettävä kiinni niin kauan kuin suinkin mahdollista. Emme kuitenkaan voi pistää päätä pensaaseen ja vaatia, että Helsingin veroprosentti ei saa muuttua jos talousarvio ei millään muulla tavalla saada tasapainoon. Rkp pitää siis edelleen veroprosentin korotusta viimeisenä mahdollisena toimenpiteenä.

Käyttötalouspuolen tulolähteet tosin ovat myös erittäin harvat, eikä esimerkiksi Helsingin Energian ylimääräisen tuloutuksen varaan voida millään lailla laskea.

Sfp:s fullmäktigegrupp hoppas på att staden inför 2007 går vidare med att prioritera stadens verksamhet till upprätthållandet av kärnfunktioner. Dessa är social- och hälsovården, utbildningen, säkerheten samt infrastrukturen. Gränsen går inte nödvändigtvis vid de lagstadgade kärnfunktionerna. Inom många andra sektorer ta sig uttryck i en kraftig ökning av köptjänster samt en fortsatt utförsäljning av stadens egen affärsverksamhet. Som ett stort och viktigt exempel vill Sfp:s grupp ta upp Palmia, som kunde ombildas till ett aktiebolag där stadens andel sjunker till någonting mellan 49 och 0 procent. Det är inte ändamålsenligt att samtidigt vara enda ägare och största kund i ett bolag som Palmia som dessutom strävar efter att tävla på den fria marknaden tillsammans med övriga aktörer. Det skulle samtidigt ge staden pengar och framförallt ett minskat ansvar.

Keskusteltaessa nykyaikaisen kunnan taloudellisesta tulevaisuudesta ja liikkumavarasta lisättyä kilpailutusta ei voida sivuuttaa, vaikka salin vasemmalla laidalla kuinka haluttaisiin. Kysymystä ostopalveluista on vasemmistossa tietoisesti ideologisoitu ja on ikään kuin annettu ymmärtää, että kunnalliset varat riittävät pidemmälle jos palvelut tuotetaan itse. Ainut ratkaiseva tekijä on loppujen lopuksi, onko toiminto niin keskeinen julkisen vallankäytön tai kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta että kunnan on paras itse sekä tuottaa palvelu että hoitaa siihen liittyvä hallinto. Siivous- ja ruokailupalvelut eivät todellakaan ole sellaisia toimintoja, ja tässä suhteessa tehdyt päätökset jäivät selvästi puolitiehen. Mutta myös varsinaisten hyvinvointipalveluiden osalta on tällä kaudella uskallettava ottaa selviä askelia eteenpäin, erityisesti sosiaalipalveluiden palveluseteleiden osalta.

Myös ruotsinkielellä annettavia erityispalveluja, joko kolmannen sektorin tai yksityisen tuottajan, tulisi tarjoa sujuvasti ilman asiakkaan nimenomaista pyyntöä. Ainoa suuri pulma koskien lisättyä kilpailutusta – ja tähänastisten epäonnistumisien suurin syy – on asenteissamme. Meidän täytyy parantaa osaamistamme huomattavasti, kun kyse on sopimuksien tekemisestä ja ennen kaikkea valvonnasta, jotta kaupunkilaiset saavat palvelunsa lain edellyttämällä tavalla ja mahdollisimman edullisesti.

I en tid av ekonomiska begränsningar hoppas Sfp:s grupp dock på att förståelsen för kultur och vilken betydelse kultur har för invånarnas välbefinnande leder till att vi inte gör ytterligare minskningar i kulturbudgeten för år 2007. Nedskärningarna inom kultursektorn har lett till att utrymmet för stimulerande kultursatsningar är obefintligt och en orimligt stor andel går till stadens egna kulturinstitutioner, såsom stadsteatern.

Kaikkien hallintokuntienhan pitäisi periaatteessa olla yhtä tärkeitä, jos lähtökohtana on toisaalta kunnan tehtävä tuottaa suoria hyvinvointipalveluita ja toisaalta toimia ennalta ehkäisevästi, siis toiminnallaan estää kielteinen kehitys ja turhia kustannuksia. Tästä näkökulmasta ja tapahtuneen menokehityksen valossa, ei voi välttyä vaikutukselta, että rakennus- ja ympäristötointa edelleen pidetään enemmän välttämättömänä pahana kuin sektoria, joka olisi samanarvoinen sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimien kanssa. Prosentuaalinen menojen kasvu on ollut viimeksi mainituilla moninkertainen viime vuosien aikana, ja tämä koskee myös kuluvan vuoden talousarviota. Vuosien 2007–2008 taloussuunnitelmassa kehitys tosin näyttää tasaisemmalta, mutta vaaditaan kunnon asennemuutos jotta tämä olisi myös lopputulos.

Suurin yksittäinen syy on tietenkin, ettei katujen kunnossapidolle ole annettu likimainkaan niin paljon resursseja kuin kasvava hoidettava pinta-ala olisi edellyttänyt. Puhumattakaan siitä, että olisi voitu pitää kiinni kiinteistöiltä siirrettävien tehtävien aikataulusta. Yksimielinen lautakunta on yrittänyt tuoda esille, että tässä toiminnassa on todellakin kyse terveydestä ja turvallisuudesta. Ajattele sekä onnettomuuksia että vaikkapa katupölyn aiheuttamia haittoja. Vaikka määräraha on edellistä talousarviota suurempi, on se kuitenkin noin miljoona euroa pienempi kuin vuoden 2005 arvioidut lopulliset menot. Ja kaikkien näiden yksityiskohtien takana on suuri kysymys siitä, miten koko katujen kunnossapito pitäisi rahoittaa, jotta järjestelmä olisi tehokas ja ennen kaikkea oikeudenmukainen kaikkien asukkaiden näkökulmasta. Miksi meillä on lautakuntia, jos emme välitä niiden toistuvista ja vielä yksimielisistä mielipiteistä tärkeissä periaatekysymyksissä? Yleisten töiden lautakunnan ehdotus siirtymisestä verorahoitteiseen katujen kunnossapitoon koko kaupungin alueella vuodesta 2007 on tällainen kysymys. Ryhmämme lähtee edelleen siitä, että vuoden 2007 talousarviota valmistellaan tältä pohjalta.

Rkp:n valtuustoryhmä hyväksyy osaltaan nämä kehykset ja toivomme tämän vuoden budjettikeskustelusta aktiivista ja ennakkoluulotonta.

Sfp:s fullmäktigegrupp hoppas att detta – samt andra gruppanföranden – beaktas på ett ansvarsfullt och lämpligt sätt av stadens tjänstemän med ansvar för budgeten.

Kiitos, tack