Jan D. Oker-Blom

Gruppanförande om stadens budget

Sfp:s gruppanförande i remissdebatten om budgeten

Ärade ordförande, bästa fullmäktigeledamöter, hyvät valtuustokolleegat,

En hårt pressad ekonomi är tyvärr utgångspunkten även inför budgetåret 2006, vilket är beklagligt eftersom det skulle finnas goda skäl att skapa förbättringar i den kommunala verksamheten. De nya uppgifter som staten påfört kommunerna har som bekant inte åtföljts av tillräckliga ekonomiska resurser, som exempel kan nämnas eftermiddagsvården. Arbetslöshetsgraden i Helsingfors var år 2004 högre än år 2003 och arbetslösheten är ett exempel på sådant som kan komma att kosta staden allt mer. Planerna på att överföra ett större ansvar för arbetsmarknadsstödet till kommunerna oroar. Vårdgarantin, som snart träder i kraft är ett annat exempel på något vars kostnader på sikt inte går att förutse.

Helsinki maksaa edelleen kolmisen veroprosenttiyksikköä omista verotuloistaan muille kunnille. Ja vaikka verotulot jäisivätkin Helsinkiin, niin veroprosentin nostaminen ei saa olla ainoa lääke jokaiseen taloudelliseen ahdinkoon. Rkp ei halua nostaa kunnallisveroprosenttia.

Staten släpar efter med utbetalningen av de justerade statsandelarna fram till år 2008, trots vissa förbättringsåtgärder från riksdagens håll. Det innebär ett räntefritt tvångslån från kommunerna. Indexjusteringarna betalas inte heller ut till fullt belopp, utan staten behåller ungefär en fjärdedel av pengarna, vilket dock är bättre än hälften som tidigare var fallet. Statliga beslut har inskränkt den kommunala självbestämmanderätten samt är den främsta orsaken till de tre senaste årens nedskärningar i Helsingfors. Nu skall staten igen bestämma mer för stadens del.

Esityslistasta ilmenee, että talousarviokehyksiin on sisällytetty vasta työryhmäehdotuksen muodossa olemassa oleva kiinteistöveron pakkokorotus. Tätä Rkp ei voi hyväksyä. Asia ratkeaa maan hallituksessa vasta myöhemmin, valtionosuusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä. Miksi Helsinki ”kuittaisi” tämän valtiovallan sanelun jo nyt, varsinkin kun ehdotusta on kritisoitu myös kaupungin johdossa? Eikö valtiovalta ole vaikuttanut jo tarpeeksi kaupungin toimintaedellytyksiin? Tiedämme, ja toivomme muissakin puolueissa muistettavan, että kiinteistöverojen korotukset siirtyvät aina suoraan vuokriin ja vastikkeisiin ja korottavat näin asumiskustannuksia maksukykyä huomioimatta. Kunnallisen itsehallinnon lopullista mitätöimistähän on se, että valtio ensin pakottaa kuntia hankkimaan lisätuloja, eikä kunta saa itse täysin vapaasti päättää, tapahtuuko tämä kiinteistöveron tai tuloveron vai jollakin muulla keinolla. Helsingin pitää päättää tästä itse ja kiinteistöveron osalta meillä on vielä matkaa nykyisiin ylärajoihin. Valtion ei tulisikaan lakia muutettaessa puuttua muuhun kuin ylärajoihin jos niihinkään, sillä tämä riittää hallitusohjelman noudattamiseksi, jossa puhutaan kiinteistöveron mahdollisesta tasokorotuksesta. Rkp tulee hallituksessakin vastustamaan puuttuminen kiinteistöverorajoihin.

Så här i början på år 2005 och denna period kan Sfp:s fullmäktigegrupp konstatera att stadens ekonomi är utsatt för en hård press. Varje förvaltningsgren har arbetat hårt med att skära ned utgifter och samtidigt försökt undvika att verksamheten blir lidande. Vi är dock hela tiden nära smärtgränsen inom utbildningen och vården. Utsikterna för perioden 2005-2008 är inte särskilt goda. Även investeringstakten minskar, vilket på sikt syns i livsmiljön då byggnader förfaller och efter en tid av vanskötsel blir det dessutom svårare och betydligt dyrare att rusta upp dem.

Det är viktigt att spara på alla håll där vi kan, även många mindre inbesparingar kan bli en hel del i längden. Sfp vill att alla parter bär ett ansvar för stadens utgifter. Stadens högsta tjänstemän måste också acceptera att deras löneförhöjningar kan ifrågasättas av invånare som drabbas av förhöjda avgifter och stadens nedskärningar. Viktigt att minnas är att spara klokt, d.v.s. så att det inte innebär inbesparingar på kort sikt men kostar ännu mer i längden (läs uteblivna investeringar eller renoveringar) samt att inte använda upp pengar innan de flutit in. Ett bättre gatuunderhåll är likaså en kostnad nu, men ett billigt pris för färre olyckor och benbrott på lång sikt. Det är dessutom skäl att minnas att alla åtgärder bidrar till den stora helhet som påverkar stadens attraktionskraft. Sättet på vilket vi behandlar bilister är väl t.ex. avsett att få helsingforsarna att promenera mer, men det undermåliga gatuunderhållet driver samtidigt dem tillbaka till sina bilar. Viktigt att lyfta upp är att stadens konkurrens- och attraktionskraft är en kombination av avgifter, kostnader och skatter samt underhåll, service och estetik.

Staden är skuldsatt och lyfter mer lån, vilket är mycket beklagligt, cirka 1400 euro i lån per invånare är en flerdubbling på bara några år! Helsingfors Energis goda resultat har delvis räddat budgetbalansen, men kan och får inte vara en långsiktig lösning. Sfp kräver balans i stadens budget. Det innebär att det skall vara möjligt att täcka utgifterna med avgifter, skatter och eventuella statsandelar, inte med udda försäljningsvinster eller fluktuerande avkastningar från diverse affärsverksamheter.

Den svenskspråkiga befolkningens och andra mindre gruppers specialbehov måste beaktas skilt, speciellt inom utbildningen och hälsovården. Bättre styrning av olika verksamheter samt alternativa arbetsmetoder skall göra vården bättre. Trots inbesparingskrav vill Sfp inte att antalet personer i direkt klient- eller patientkontakt minskar varken på finskt eller svenskt håll. Det sista vi vill göra är spara på bekostnad av antalet lärare och vårdare. Det är nämligen deras arbetsinsats som utgör kärnan av vad helsingforsarna förväntar sig av och i sin stad. På det området kan man dock naturligtvis också utöka samarbetet mellan rotlarna och med våra grannkommuner och finna nya innovativa lösningar, men utan att äventyra stadens konkurrenskraft.

Sfp välkomnar stadens utförsäljning av vissa förlustbringande verksamheter och ser gärna att man ytterligare utreder möjligheterna att sälja ut såväl verksamheter som företag inom staden som inte har direkt med kommunens kärnverksamhet att göra. Förutom diverse aktiebolag kan t.o.m. sådant som parkeringsövervakningen nämnas. För den verksamheten skulle det säkert hittas lämpliga företagare. Att uppmuntra till företagsamhet och skapa utrymme för fler företagare i Helsingfors är dessutom i linje med regeringens politik. Mer företagsamhet är helt centralt med tanke på hur Finland skall klara sig i framtiden och här kunde landets huvudstad bära ett större ansvar.

Rkp:n ryhmä on jatkuvasti kritisoinut kaupungin tämän hetken käyttämää sisäistä vuokrajärjestelmää. Muualla vuokranantaja ei pistä vuokralaisen itse maksamaan korjaukset ja sen jälkeen vielä korotettua vuokraa. Ja kuitenkin puhumme rakennuksista, jotka kaupunki itse tarvitsee omaan palvelutuotantoonsa, peruskolutukseen, terveydenhuoltoon, sosiaalihuoltoon. Mitä järkeä siinä on, että rahoja siirretään taskusta toiseen? Rkp:n ryhmä ei hyväksy, että kiinteistövirasto aiheuttaa kohtuutonta haittaa muille aloille erittäin korkeilla vuokrilla. Rkp luottaa toisaalta siihen, että moni vääryys tämän kauden aikana saattaa korjaantua kun kaikki ovat nähneet mihin nykyinen politiikka johtaa ja koska Rkp:llä taas on edustaja kiinteistölautakunnassa.

Invånarantalet har sjunkit i Helsingfors. Antalet barn under skolåldern minskade med 500 senaste år. Bristen på bostäder till rimligt pris är ett problem, men man skulle tycka att trycket på fler bostäder avsevärt har minskat i och med att antalet helsingforsare inte ökar. I vilket fall som helst är det inte nödvändigt att i detta skede bebygga Malms flygfält med bostadshus. Partiledarna i Finlands regering har till Sfp-gruppens glädje uttryckt sitt stöd för Malms flygfält, så vi vågar ännu hoppas att stadsdirektörskollegiet och vissa politiker i stadsstyrelsen tänker om i frågan, och denna gång förnuftigt. I den mån nya bostäder måste byggas kommer tillräckligt med mark att frigöras i våra nuvarande hamnar då Nordsjö-hamn tas i bruk. Dessutom har vi mellersta Böle med flera områden till vårt förfogande för bostäder inom en snar framtid.

Av olika befolkningsgrupper i staden ökar endast antalet seniorer. Det är alltså nödvändigt att utveckla servicen och omsorgen för de allt flera äldre i staden. Institutioner är i allmänhet mycket dyra och därför borde staden uppmuntra all privat verksamhet såsom servicehus och -sedlar. Flertalet åldringar i servicehus står själva helt föll sitt eget uppehälle, sin service och vård. Med hjälp av servicesedlar skulle allt flera åldringar kunna bo i eget hem till livets slut, utan att nämnvärt belasta stadens budget. Sunt förnuft talar för servicesedlar inte bara här utan också inom exempelvis dagvården. Det skulle ge större flexibilitet i serviceutbudet.

Det är av största vikt att åtgärder, tillskott och inbesparingar fördelas klokt och beaktar jämlikheten mellan olika grupper av invånare samt mellan stadens olika verksamheter. Det bör råda balans mellan olika rotlar, en rotels inbesparingar får inte leda till ökade kostnader för en annan rotel. Det är enbart kortsiktigt revirtänkande att benhårt försvara endast en viss förvaltningsgren eller rotel.

Ärade ordförande, Sfp ser naturligtvis även positiv utveckling på vissa områden, men vi är inte samlade här för att dunka varandra (eller våra tjänstemän) i ryggen utan för att ifrågasätta och förbättra. Sfp har noterat att utvecklandet av den svenska servicen och personalens språkkunskaper finns med i stadens strategier och blir bättre, vilket vi ser som mycket positivt.

Arvoisa puheenjohtaja, Rkp:n valtuustoryhmä toivoo, että vuoden 2006 talousarvion käsittely jatkuu näiden linjauksien mukaisesti.