Jan D. Oker-Blom

Miten Helsingissä pyritään säästämään energiaa

Maailman energiankulutus on aikaa sitten ylittänyt kestävän rajan. Onneksi Helsingin kaupunki ollut tässäkin asiassa varsin edistyksellinen. Näen silti, että voisimme tehdä paljon enemmän. Myös paljon sellaista, joka ei merkittävästi alenna eikä rajoita elämäntasoamme. Siksi esitin ponnen energiansäästökampanjasta, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa. Alla oleva vastaus avaa miten paljon kaupunki jo tekee.

Valtuutettu Jan D. Oker-Blomin toivomusponsi koskien kampanjan käynnistämistä edistämään kaikkien kaupunkilaisten tietotaitoa säästää sähköä ja lämpöä.

Päätösehdotus

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymän toivomusponnen (Jan D. Oker-Blom) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdot- tajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päättäessään 2.12.2015 Helen Oy:n kehitysohjelman hyväksymisestä, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään tämän ohjelman ja Helenin uudistukset, kehottaa valtuusto kaupunkia pikimmiten käynnistämään kampanjan, jonka avulla edistetään kaikkien kaupunkilaisten tietotaitoa – ja siten edellytyksiä – säästää sähköä ja lämpöä omassa arjessaan (Jan D. Oker-Blom)”.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomus- ponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Helsingin kaupunki on tehnyt pitkäjänteistä energiansäästötyötä jo vuosikymmeniä. Kohderyhmänä ovat muun muassa kaupungin työntekijät, koululaiset, kaupungin asukkaat, rakennusalan toimijat sekä yritykset ja erilaiset yhteisöt, kuten esimerkiksi talo- ja kiinteistöyhtiöt. Energian- säästötavoitteiden saavuttamiseksi onkin tärkeää, että työtä tehdään mahdollisimman laaja-alaisesti

Kaupungin työntekijöitä on koulutettu Ekotukihenkilöiksi jo kymmenen vuoden ajan ja viime vuoden lopussa oli kaupungin 36 virastossa 1240 koulutettua Ekotukihenkilöä.

HKR-Rakennuttaja on kehittänyt Display-merkin havainnollistamaan rakennuksen käytön aikaista energiankulutusta. Display-merkki kertoo havainnollisesti rakennuksen energiankulutuksen, sen tuottaman pääs- töjen määrän ja siten rakennuksen todelliset ympäristövaikutukset ja luokittelee sen välille A-G. Kohderyhmäksi on valikoitu mm. koulurakennukset. Virastot järjestävät omissa tiloissaan myös säännöllisesti energiatehokkuuteen liittyviä tilaisuuksia, esimerkkinä vuosittainen Energiansäästöviikko lokakuussa. Virastoissa on panostettu erilaisiin energiansäästökampanjoihin ja perusasioihin, kuten valojen sammutus, laitteiden kytkeminen pois päältä, keittiölaitteiden järkevä käyttö ja ohjeistettu energiatehokkaimpien koneiden ja laitteiden hankinnassa.

Vaasan yliopiston koordinoimassa 50/50 hankkeessa julkisten rakennusten energiankäyttöä pyritään vähentämään rakennusten käyttäjiä aktivoimalla.

Hankkeessa käyttäjien energiansäästöä aktivoidaan mm. perustamalla kouluihin energiatiimit, pitämällä kouluissa energiansäästön työkaluista kertova aloitustilaisuus ja energiatiimin energiakierros, tarjoamalla koulujen käyttöön infrapunalämpömittarit ja toimittamalla kouluille yksilöllistä kuukausittaista kulutusseurantatietoa.

Rakennusvirasto koordinoi helsinkiläisille kakkosluokille suunnattua Energiaa Tokaluokkalaisille -kampanjaa, jota on vietetty jo 20 vuotta. Mukana olleille kouluille toimitetaan maksuton laaja tietopaketti, jossa on omat osionsa opettajille sekä oppilaille.

Kaupungin asukkaille suunnattua toimintaa on paljon. Helen Oy on kehittänyt kaikille lähes 400 000 asiakkaalleen (kotitaloudet ja yritykset) erityisen energiankäytön raportointi- ja hallintajärjestelmän Sävel Plus. Sen avulla asiakkaat voivat seurata käyttöpaikkakohtaisesti tai haluamissaan ryhmissä käyttöpaikkojensa sähkön käytön toteutumista joustavasti haluamillaan aikajänteillä aina viiden vuoden jaksosta edellisen vuorokauden tuntitasoiseen jakaumaan asti. Helen Oy:n Energiatori jakaa tietoa ja neuvontaa nykyisin paitsi asumisen energiansäästöstä, myös energian tuotannosta ja jakelusta.

Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta-hanketta koordinoi Helsingin ympäristökeskus. Hankkeessa on kehitetty toimintamalli energiatehokkuuden edistämiseen taloyhtiöissä. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä taloyhtiöiden, kiinteistö- ja rakennusalan toimijoiden, ympäristöministeriön, kaupungin eri virastojen, energiayhtiöiden ja Ilmastoinfon kanssa. Hanke on toiminnassa vuosina 2015-2016. Lisäksi Helsingin ympäristökeskuksen koordinoimassa Greening Events -hankkeessa luotiin toimintamalli tapahtumien ympäristöasioiden hallinnalle sekä tapahtumanjärjestäjien ja kaupunkien yhteistyölle.

Ilmastokatu on Helsingissä Isolla Robertinkadulla ja Vantaan Tikkurilassa tehtävä kokeilu, jossa kehitetään tulevaisuuden vähähiilistä kaupunkia. Hanke toteutetaan yhteisvoimin asukkaiden, yritysten ja kiinteistö- jen omistajien kanssa. Vahva viestintä on olennaisessa roolissa Ilmastokadun toimenpiteiden edetessä.

Helsingissä järjestetään vuosittain useita energiansäästöaiheisia tapahtumia ja kampanjoita, esimerkkinä Energiansäästöviikko lokakuussa, globaalit tapahtumat kuten Earth Hour ja Autoton päivä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä (HSY) ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus julkaisivat marraskuussa 2014 pääkaupunkiseudulla toimivan Energiasuunta-palvelun, joka on uusi energiatehok- kuuspalvelu pk-yrityksille. Energiasuunnan avulla tunnistetaan keskeiset mahdollisuudet parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja säästää samalla energiakustannuksissa.

Rakennusvalvontavirasto painottaa toiminnassaan ennakoivaa lupakäsittelyä. Helsingin rakennusvalvonta onkin jo vuosia kutsunut suunnittelijat ennakoivaan lupakäsittelyyn, sillä rakentamisen laatua, myös energian kulutusta, koskevat tärkeät päätökset tehdään suunnittelun alkuvaiheessa. Asiakaspalvelun tehostamiseksi virastossa toimii puhelinneuvonnan lisäksi vuonna 2012 avattu ”Tellinki”-palvelupiste, josta saa henkilökohtaista neuvontaa ja arkistopalvelua arkisin klo 10–14.

Kaupungissa toimii useita verkostoja, kuten esimerkiksi Helsingin ilmastoverkosto tai Helsingin kaupungin ilmastokumppanit -verkosto. Helsingin ilmastoverkosto on kaikille kaupungin työntekijöille avoin foorumi ja se kokoontuu säännöllisin väliajoin.

Internetissä on toiminnassa lukuisia sähköisen viestinnän kanavia ja kaupungin omassa Helmi-ympäristössä on kaupungin työntekijöille omat sivustonsa. Listaus tärkeimmistä sivustoista on luettavissa Energiansäästöneuvottelukunnan vuosittain julkaistavassa raportissa ”Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa”, jossa on laaja katsaus Helsingin kaupungin strategioista, sitoumuksista ja velvoitteista, kaupungin energiankäytöstä ja siitä aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä sekä kaupungissa toteutetuista toimenpiteistä, jotka suuntautuvat sekä kaupunkikonsernin sisälle että ulkopuolelle. Raportti löytyy osoitteesta http://www.energiatehokashelsin- ki.fi/esnk/toiminta/raportointi

Ympäristökeskus julkaisee vuosittain Helsingin kaupungin ympäristöraportin, johon on koottuna Helsingin eri virastojen toiminta ympäristönäkökohdat huomioiden. Lisäksi kaupungin hallintokunnat julkaisevat omat vastaavat raporttinsa vuosittain.

Pääkaupunkiseudun kunnat, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL) ja Helen Oy rahoittavat Ilmastoinfon toimintaa HSY:ssä. HSY:n Ilmastoinfon tehtävänä on auttaa pääkaupunkiseudun asukkaita, taloyhtiöitä ja pk-yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään. Energiatehokkuuden ja hajautetun uusiutuvan energian edistäminen ovat Ilmastoinfon toiminnan keskeisiä painopistealueita.

 

HSY:n Ilmastoinfon energianeuvontaan kuuluvat muun muassa:

  • Verkkopohjainen kiinnostuksen herättäminen, tiedon levitys ja neuvonta asukkaille ja sidosryhmille keskeisistä aihepiireistä (esim. www.aurinkosahkoakotiin.fi ja www.tasapainotatalo.fi)
  • Pk-yrityksille suunnatun energiakartoituspalvelun (Energiasuunta) ja ympäristöjärjestelmän (Eko-kompassi) koordinaatio, ylläpito ja kehittäminen
  • Yhteistyöhankkeet keskeisten sidosryhmien kanssa (esim. www.ilmastokatu.fi, www.urbaanipuuvaja.fi)
  • Asukasillat, joissa neuvontaa viedään astetta henkilökohtaisemmalle tasolle – taloyhtiöiden ja pk-yritysten neuvonta, jossa tavoitteena on aktivoida kannattavat energiatoimet toteutusvaiheeseen
  • Hyvien käytäntöjen levittäminen case-esimerkkejä luomalla ja niistä viestimällä
  • Tiedon levittäminen ja kiinnostuksen herättäminen esitelmöimällä eri laisissa tilaisuuksissa

    Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa toteutetaan vuoden 2016 loppuun saakka taloyhtiöiden suunnitelmallisen kiinteistönpidon edistämiseen keskittyvää Pääkaupunkiseudun energianeuvonta -hanketta. Osa hankkeen toiminnasta siirretään Ilmastoinfoon vuoden 2017 alusta lähtien ilman lisäresursointia.Pääkaupunkiseudun Asukkaiden ilmastoteot asuinalueilla (ASIAA!) – hanke käynnistyi vuonna 2012. Vuosina 2015–2016 hanketta on jatkettu Helsingin, Espoon, Vantaan ja HSY:n rahoittamana ja sen nimenä on ollut Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta. Toimintaa on koordinoinut Helsingin ympäristökeskus. Energianeuvontaa ollaan vakinaistamassa vuoden 2017 alusta alkaen neuvontahankkeen päättyessä vuoden 2016 lopussa. Kaupunkien ympäristöjohtajat ovat tehneet HSY:n Ilmastoinfolle ehdotuksen energianeuvonnan siirtämisestä Ilmastoinfoon.

    Esittelijä toteaa, että on toivomusponnen tavoitteiden saavuttamiseen voidaan käyttää jo olemassa olevia pitkäjänteisiä ja jatkuvaan kehittämiseen tähtääviä toimintatapoja, nykyisiä toimipisteitä, verkostoja, hankkeita, työryhmiä ja asiantuntijoita. Lisäksi voidaan parantaa neuvonnan näkyvyyttä ja laatua, jotta se palvelisi kuluttajaa sekä hillitsisi ilmastonmuutoksen etenemistä. Ponnen mukaisen uuden kampanjan käynnistäminen ei siten ole tarpeellista.

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen