Jan D. Oker-Blom

PTT:s modell att avskaffa arvsskatten är dålig

Pellervon Taloustutkimus (PTT) har framfört ett intressant förslag om att avskaffa både arvs-och gåvoskatt mot att skatt på försäljningsvinst (kapitalinkomstskatt) betalas på eventuella försäljningsvinster. Det blir alltid försäljningsvinst då något ärvt eller erhållet som gåva säljs, eftersom arvet eller gåvan kommit ”gratis”. Frågan handlar således om hur mycket av det som erhålls som arv och gåva kommer att säljas och hur snabbt efter mottagandet? PTT har räknat med att beskattaren skulle få lika mycket in om ungefär hälften av det som ärvs eller övergår som gåva skulle säljas mer eller mindre genast. Att beskattaren då skulle få in nästan lika mycket på försäljningsvinster baserar sig också på att kapitalskatteprocenten är betydligt högre än arvsskatteprocenten. Att hålla kapitalskattesatsen på en hög nivå har en betydligt mer negativ effekt på all ekonomisk aktivitet. Många skulle förlora på att betala en högre kapitalskatt istället för en lägre arvsskatt på det de ärvt och inte kan eller vill hålla.

I den modell som PTT föreslår skulle man vara tvungen att ändra på rätten till skattefri försäljningsvinst på en bostad som varit i eget bruk i minst två år. Det är i och för sig något jag också argumenterar för, men av andra orsaker (se ”Beskattning av bostadsaffärer”). PTT:s modell skulle – som alla beskattningsmodeller – både ge och ta. Den är inte särskilt enkel trots att det vid en första anblick kan verka så. Man skulle vara tvungen att ändra åtminstone på rätten att skattefritt sälja en bostad som varit i eget bruk minst två år, på beskattningen av vissa försäljningsvinster samt på principerna för överlåtelseskatt. Dessutom föreslås en sänkning av antaget anskaffningspris, vilket skulle drabba också många som säljer egendom de själva har förkovrat. I PTT:s modell skulle det finnas många förlorare och en av de största vinnarna skulle vara arvtagare av sådan egendom som inte någonsin säljs, som t.ex. sommarvillan eller släktgården, vilket inte skapar samhällsekonomisk dynamik.

Som ett intressant alternativ om en total avskaffning av arvsskatten vore att arv kan gå skattefritt till barnbarn. Motiveringen är att arv då i medeltal då skulle komma till ungdomar som är i det skedet av livet när de är mest i behov av pengar. Det skulle sannolikt ha en betydligt starkare positiv effekt på samhällsekonomin.