Jan D. Oker-Blom

Energipolitiken i Helsingfors

Arvoisa puheenjohtaja, bästa fullmäktigeledamöter!

Sfp applåderar initiativet med energipolitiska linjedragningar. Energipolitikens viktigaste dimension är att minska på koldioxidutsläppen och utveckla ny teknologi. Vi behöver hållbara och långsiktiga energipolitiska lösningar där kommande generationer helsingforsare beaktas. Energipolitiken bör premiera både företag och enskilda som tar sitt miljöansvar – det måste och kommer att löna sig både ekonomiskt och imagemässigt.

Låt oss börja med att se det stora perspektivet. År 2030 ska Norge vara ett koldioxidneutralt land, när är Finland det? För att citera regeringsprogrammet för vår nuvarande regering där en majoritet av fullmäktigeledamöternas partier ingår: ”Ingen hållbar eller kostnadsmässigt lönande produktionsform får uteslutas, om den är utsläppsfri, har låga utsläpp eller är utsläppsmässigt neutral, inte ens kärnkraft, utan alla energiformer måste bedömas med avseende på ett övergripande samhällsintresse.” Sfp förutsätter att också de andra regeringspartierna även i fullmäktige står bakom denna allmänna linje. Därför föreslår Sfp följande hemställningskläm:

Fullmäktige förutsätter att landets växande huvudstad där redan över 10 % av landets befolkning bor skall ha en lika mångsidig energipolitik som staten, dvs. att ”ingen hållbar eller kostnadsmässigt lönande produktionsform får uteslutas, om den är utsläppsfri, har låga utsläpp eller är utsläppsmässigt neutral, inte ens kärnkraft, utan alla energiformer måste bedömas med avseende på ett övergripande samhällsintresse”.

Samtidigt kan det vara på sin plats att notera vad statsminister Vanhanen nyligen sade i Washington, jag citerar: ”Building more nuclear power plants is not the way to fight global climate change, reducing energy consumption, especially from automobiles, would do more to fight climate change.

Dessutom kan vi konstatera att stadens och i ännu högre grad staten gärna vill vara oberoende av sina grannar i energiförsörjningen. Helsingfors är självförsörjande, men nationellt bör vi även beakta att Finlands energiberoende av Ryssland inte är optimalt – låt oss alltså göra allt vi kan för att skapa förnyelsebar finsk energi även i Helsingfors.

Helsingfors skall, trots att vi äger ett energiverk, uppmuntra alla invånare till mindre energiförbrukning. Att spara energi är det enklaste och mest naturliga sättet att minska på stadens koldioxidutsläpp. Alla sektorer kan minska på sin energiförbrukning genom att ta i bruk energieffektivare teknik.

Helsingin ja koko Suomen on lisättävä uusiutuvan energian tuotantoa. EU-komission on käsittääkseni tänään julkistanut energia- ja ilmastopakettinsa. EU:n alueella on vaatimuksia, jotka myös meidän on osaltamme täytettävä, ja mitä nopeammin sen parempi. Helsingissähän ylpeilemme usein sillä, että meillä on erityinen tehtävä suomalaisen hyvinvoinnin luomisessa, ja suuri osa työpaikoista ja väestöstä sijoittuu tänne. Tämä tarkoittanee myös sitä, että meillä on erityinen vastuu ilmasto- ja energiapoliittisista velvoitteista.

Bästa fullmäktige,

Sfp är skeptiskt mot utbyggnad av kärnkraft, men inser att den har sin plats i energiproduktionen så länge andra utsläppsfria energiformer inte kan kompensera ett bortfall. Gas-, kol- och torvkraft är välbekanta energiformer både för fristående elproduktion och samproduktion av el och värme, men kostnaderna för koldioxidutsläppen gör dem dyra. Sfp vill att torv skall definieras som en långsamt förnybar energikälla med beaktande av IPCC:s vetenskapliga utredningar. Torven är vårt lands näststörsta energiresurs efter trä, men i motsats till trä beaktas inte torvens koldioxidupptag under dess livscykel utan den belastas ensidigt vid förbränningen.

Avfalls- och sophanteringen måste ske i enlighet med den av regeringen fastställda strategin för avfallskedjan. I Helsingfors skall avfalls- och sophanteringen kombineras med förbränning. Vid förbränning är det viktigt att använda bästa möjliga teknik – det är grovt sagt så att det inte spelar lika stor roll VAD man bränner bara man ser noga till HUR man förbränner det. God förbränningsteknik finns att tillgå, förbränningen är ju allmän i de flesta andra europeiska länder. Värmeproduktion i samband med sopförbränning kan lönsammast förverkligas vid större sophanteringsanläggningar och t.ex. i samband med fjärrvärmeproduktion, vilket passar Helsingfors alldeles utmärkt. En vidare utbyggnad av fjärrvärmen är ju ett ytterligare sätt att förbättra vår miljö. Sopbergen kan inte tillåtas växa i oändlighet, det finns helt enkelt inte mark för det – förbränningsanläggningar bör förverkligas utan dröjsmål!

Fru ordförande,

Andelen förnyelsebar energi är idag i Helsingfors endast cirka 6 %. Sfp tycker det är utomordentligt att Helsingfors i framtiden satsar mycket mer på förnyelsebara energiformer och bränslen, såsom sol och jordvärme samt avfall, trä, pellets och biogas samt biobränslen för trafiken.

Sfp anser vidare att HST på medellångsikt, dvs. 5 – 10 år bör använda enbart el och olika former av biobränsle.

Tillräckliga styrmedel i form av investeringsbidrag bör fortsättas för att höja intresset för miljövänliga uppvärmningsformer som pellets, solpaneler samt värmepumpar. Värmepumptekniken kan även under den kallaste årstiden pumpa värme ur jord, vatten eller luft. Det skall vara förmånligt och uppskattat att bygga energisnålt. Staden skall nu föregå med gott exempel.

Sfp:s andra hemställningskläm lyder: Fullmäktige förutsätter att energisnåla lösningar enligt moderna normer alltid skall prioriteras vid stadens byggen.

Bland helsingforsarna bör åstadkommas en attityd som entydigt tar avstånd från energislöseri.

När Helsingfors går in för att reducera koldioxidutsläppen bör vi dock sträva efter att göra det så KOSTNADSEFFEKTIVT som möjligt. Att reducera bort ett ton koldioxid kostar idag mer om vi använder oss av vindkraft jämfört med vattenkraft eller kärnkraft. Skall vi först använda de billigaste metoderna så långt det går? Med tanke på framtiden bör även investeringskostnaden beaktas, en investering i vindkraft eller kärnkraft är klart dyrare än en investering i vattenkraft. Förnyelsebara energiformer kan vara dyra att ta i bruk och relativt ineffektiva i början, men torde betala sig tillbaka på sikt.

Rkp:n ryhmä haluaa muistuttaa valtuustoa siitä, ettei energiapoliittisia linjauksia voida tehdä omistajavastuuta unohtaen – Helsinkihän on yksi maan suurimmista energiantuottajista! Omistajavastuu käsittää myös työpaikkojen ja kannattavuuden säilyttäminen. Ilman niitä ei voida myöskään vaatia enemmän ympäristönsuojelua ja vielä vähemmän vaikuttaa siihen mitä kilpailijat tekevät. Se hyöty, joka siis kohdistuu suoraan peruspalveluihin, on tätä nykyään päälle 100 miljoonan euron vuositasoa. Jos liikaa aletaan toteuttaa ideologiaa kannattavuuden kustannuksella olisi parempaa myydä Helsingin Energia, nauttia rahojen koroista, ja siten välttää kahdella tuolilla istumista.

Bästa fullmäktigeledamöter,

Helsingfors har en utmärkt chans att vara en föregångare som miljövänlig stad och kunde redan göra väldigt mycket utan att det på något sätt påverkar invånarna, som t.ex. initiativet med energisnåla trafikljus, som vi varmt välkomnat, biobränsledriven kollektivtrafik och ett fullständigt utbyggt fjärrvärmenät. Dessutom bör vi förhålla oss strängt till onödig konsumtion inom och i staden.

Om dessa åtgärder inte räcker är Sfp:s grupp beredd att införa nya regler. Låt oss diskutera t.ex. vilka typs bilar som skall godkänns inom stadens gränser, om stadens lägenheter skall utrustas med egen bastu och vilken sortering av avfall staden kräver av fastighetsbolagen?

Arvoisat valtuutetut,

Demokratia on järjestelmä, jossa enemmistöllä on sananvalta, mutta asioiden valmistelussa kannattaa ottaa mahdollisimman laajasti eri näkökohtia huomioon. Tämä koskee erityisesti epävirallisia valmistelumuotoja (kuten linjauksia) ja korostuu lisäksi kunnallisessa päätöksenteossa, joka ei ole parlamentaarinen vaan perustuu ns. kansanrintama-periaatteeseen. Pienemmän puolueen mielipiteellä saattaa olla vähemmän painoarvoa, mutta se ei automaattisesti vähennä mielipiteen arvoa. Rkp toivoo – ja uskoo, että yhteinen ympäristömme (jos mikään) on sellainen asia, johon liittyvät ehdotukset voivat saada kannatusta ja hyväksynnän riippumatta ehdotuksen esittäjästä. Olkaamme siis mahdollisimman avoimia. Tästä ei tarvitse tehdä sen enempää puolue- eikä vaalipolitiikkaa kuin, että kaikkien meidän yhteinen vaalikampanjamme voi viestiä ”sama kaupunki, samat päättäjät mutta entistä puhtaampi ilma”.

Kiitos, tack!