Jan D. Oker-Blom

Träden bör bevaras

Denna insändare har jag idag skickat in till Hbl:

För tydlighetens skull vill jag gärna meddela att något politiskt beslut om att fälla Villa Hagasunds ekar inte har fattats – frågan är inte slutligt avgjord. Det finns däremot planer på tjänstemannanivå som skulle innebära att det sker. Det är klart att det vore ett misstag av rang ur miljömässig, estetisk, historisk och demokratisk synvinkel. Min grupp motsätter sig naturligtvis att träden huggs ned och kommer att arbeta för att de bevaras. Ansvarige biträdande stadsdirektör Pekka Sauri, som vanligen är åtminstone grön kan nu bevisa att han även är en vän av estetik, historia och demokrati genom att hindra sina tjänstemän från att hugga träden.

För egen del kan jag säga att träden är viktigare än hela musikhuset. Men det är för sent för att stoppa det bygget, så nu gäller det att minimera skadorna och maximera nyttan av att vi får ett nytt musikhus.

Jan D. Oker-Blom
Ordförande för Sfp:s fullmäktigegrupp i Helsingfors