Jan D. Oker-Blom

Sibbo

Sfp-gruppen i Helsingfors motsätter sig en eventuell inkorporering ev en del av Sibbo till Helsingfors.

Fullmätige behandlade en ansökan till inrikesministeriet om att inkorporera 5000 hektar av Sibbo med Helsingfors den 21 juni 2006.

Sfp:s stadsfullmäktigegrupp i Helsingfors motsatte sig en inkorporering av sydvästra Sibbo till Helsingfors och uppmanade överborgmästaren att fortsätta förhandlingarna med Sibbo för att nå en konstruktiv lösning.

Sfp-gruppen är bestört över det sätt på vilket frågan förts fram i stadsstyrelse och -fullmäktige och anser förslaget vara förknippat med flera juridiska tvivelaktigheter.

Ärendet kan svårligen anses vara så brådskande att det enligt kommunallagen behöver behandlas i snabb ordning med hjälp av undantagsförfarande.

Vad själva innehållet i förslaget beträffar anser gruppen att de särskilt vägande skäl, som kommunallagen kräver för en ändring mot en kommuns vilja inte uppfylls. Eftersom det är fråga om en juridisk prövning, utgör det också en klar besvärsgrund till HFD.

Sfp-gruppen anser det viktigt att Sibboborna själva får planera sina områden och håller hårt på den kommunala självbestämmanderätten.

Kampen för Sibbo går nu vidare och jag förutspår en långdans som kommer att ha avskräckande effekt för att gå in för dylika åtgärder i framtiden.