Jan D. Oker-Blom

Sfp:s gruppanförande om budgeten 2006

Ärade fru ordförande, arvoisa rouva puheenjohtaja, fullmäktigeledamöter, valtuutetut,

Rkp:n valtuustoryhmä on pääosin tyytyväinen vuoden 2006 talousarvioon, mutta pitää valitettavana sitä tapaa jossa kolme suurta puoluetta yhteisesti päättivät tietyistä muutoksista, jonka jälkeen pienemmille puolueille ei jätetty tarpeeksi mahdollisuuksia tehdä pieniä muutoksia, jotka olisivat olleet periaatteellisella tasolla ja helsinkiläisten tasa-arvoa ajatellen todella tärkeitä. Vaikka olemmekin tyytyväisiä siihen että budjettikuri on ollut tiukka, olisimme siis toivoneet hieman enemmän ymmärrystä tiettyihin vaatimattomiin muutoksiin raamien sisällä.

Rkp:n valtuustoryhmä on kuitenkin tyytyväinen siihen, että saimme tukea ehdotuksellemme lisätä 70 000 euroa ruotsinkielisten koulukirjojen uusimiseen. Lisäksi tuntikehyssäästön purkaminen yhdellä prosenttiyksiköllä ensimmäisen ja toisen luokkalaisten osalta on askel oikeaan suuntaan. Opetuksen laadun heikentämiseen meillä ei voi olla varaa. Globaalin talouden todellinen kilpailuvalttimme on korkeatasoinen koulutusjärjestelmämme. Mutta on selvää, että pienenevät ikäluokat tuovat paineita myös toiminnan tehostamiseen. Lineaarisen tuntikehysmallin käyttö myös kaupungin isoissa ja keskisuurissa suomenkielisissä kouluissa helpottaisi talouden suunnittelua ja ohjattavuutta.

Sfp:s fullmäktigegrupp noterar att en publikation om de interna hyrorna i staden har gjorts och vi kommer att läsa den noggrant. Frågan om hur de interna hyrorna påverkar själva kärnverksamheten inom olika sektorer, och speciellt skolan, kommer vi fortsättningsvis att ta upp tills vi fått alla de svar vi vill ha och kan vara övertygade om att saken fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Kunnalla ei ole oikeutta elää yli varojensa, eikä Helsinki voi enää luottaa liikelaitoksien mahdollisuuksiin toimia budjettivajeen paikkaajina. Talousahdingon taustalla on kuitenkin ennen kaikkea valtion toimenpiteet eikä huonosti hoidettu taloudenpito.

Helsingfors Energis vinst beräknas bli mindre i år än ifjol. Kassan är ca 30 miljoner mindre än ifjol p.g.a. överföringar till staden. Detta betyder i klartext att staden nästa år inte kommer att kunna överföra lika mycket pengar som i år. Som det nu ser ut bidrar heller inte andra affärsverk med nämnvärda överskott. Tvärtom är Palmia fortfarande en potentiell risk för stadens ekonomi och borde med det snaraste helt eller delvis särskiljas från staden. Låt även Nordwater tjäna som en påminnelse om att staden inte skall förivra sig i affärsverksamhet.

Bästa åhörare,

Sfp:s fullmäktigegrupp uttrycker sitt stöd för en bibehållen skattesats och anser att staden framöver skall koncentrera sig på att locka till sig nya och goda skattebetalare, såväl företag som individer, samt se över kostnaderna snarare än gå hårdare åt våra nuvarande skattebetalare.

Staden bör utöka konkurrensutsättningen av tjänster. Det får inte vara något självändamål att ändra på strukturer, vi måste utgå ifrån servicen när vi diskuterar en eventuell kommunreform. I vilket fall som helst måste staden ha mod att i framtiden gå in för att köpa mer tjänster. Förutom av rent ekonomiska orsaker kan köptjänster även motiveras av att stadens invånarstruktur kraftigt förändras, vilket lägger stor press på förvaltningen. Rakt ut sagt bör förvaltningen bli flexiblare och färre arbeten skötas av stadens fastanställda personal. För att fungera är det dock viktigt att kunskaper i svenska är ett kriterium som beaktas mer än nu i poängsättningen av potentiella serviceproducenter, särskilt inom social- och hälsovården samt utbildningen. Sfp har i åratal även föreslagit servicesedlar, vilket skulle gynna såväl de som är beredda att betala mer i den privata sektorn som de som endast vill utnyttja kommunala tjänster, eftersom köerna skulle bli kortare.

Gatuunderhållet är och förblir ett problem, ett litet tilläggsanslag skulle spara pengar i hälsovården eftersom färre invånare då halkar och bryter lårbenshalsen.

Sfp:s fullmäktigegrupp hoppas på att budgeten för år 2007 bereds så att gatuunderhållet, dess ansvarsfördelning och finansiering sköts av staden. Allt annat gör fördelningen av kostnader svår och äventyrar jämlikheten mellan invånarna samt deras rättsskydd. Nämnden för allmänna arbeten har redan två gånger enhälligt föreslagit detta som skulle vara enkelt och rättvist, d.v.s. att staden ansvarar för underhållets ”basservice” i hela staden och finansierar det med skattemedel.

Kollektivtrafiken är och förblir en stor kostnad för staden, men Sfp:s fullmäktigegrupp inser behovet av att satsa på en utveckling av kollektivtrafiken och motsätter sig principiellt kraftigt höjda biljettpriser. Vi vill dock framföra en önskan om att satsningen inte skall ske enbart på bekostnad av privatbilismen, eftersom det inte råder något motsatsförhållande mellan dessa. Vi vill ytterligare, och än en gång, uppmana att inom kollektivtrafiken i högre grad satsa på miljövänliga lösningar och inte utgå ifrån att kollektivtrafik under alla omständigheter är miljövänligt och således ett heligt område som inte kan ifrågasättas.

Hyvät valtuutetut,

HUS:in ylitykset ovat tuottaneet kaupungille pettymyksiä tänäkin vuonna ja Rkp:n valtuustoryhmä toivoo talousarvion pitävän paremmin ensi vuonna. Hoitojonojen purku jatkuu budjetin lisävarojen turvin ja ensi vuonna olisi päästävä lain asettamalle tasolle. Koko sosiaali- ja terveyssektori onkin suurin huolenaiheemme. Helposti saa sen käsityksen, että erikoissairaanhoito kuluttaa juuri niin paljon rahaa kun on myönnetty ja vähän lisää. Mikään ei myöskään viittaa siihen, että tilanne paranisi lähiaikoina. Väestö ikääntyy edelleen ja vanhukset tarvitsevat tunnetusti myös enemmän terveyspalveluita.

Lastensuojelun lisääntyvän tarpeen torjumiseksi tulisi lisätä ennaltaehkäisevää työtä, kuten parantaa kouluterveydenhuollon ja terveyskasvatuksen.

Toivomme tältä osin onnea apulaiskaupunginjohtajalle – ja toivotamme kaikille voimia tehdä tarvittavat rohkeat poliittiset päätökset. Kyseessä on kuitenkin niitä lakisääteisiä palveluita, joita helsinkiläiset pitävät kaikkein tärkeimpinä.

Service på svenska är tyvärr ingen självklarhet i Helsingfors trots att lagen klart förutsätter det. Sfp:s fullmäktigegrupp ber stadens tjänstemän att göra ytterligare satsningar på svenskspråkig rekrytering inom samtliga sektorer. Låt mig här ta upp bara ett exempel:

Inte en enda av Miljöcentralens naturguider talar svenska och undervisningen i natur- och miljöfrågor på Stora Räntan betjänar alltså enbart de finskspråkiga skolbarnen. De svenska skolornas elever har skjutsats ut till Sjundeå för motsvarande utfärder i Natur och Miljös regi. För denna undervisning saknas dock medel i budgeten och det understöd Natur och Miljö har fått täcker inte kostnaderna. Sfp:s fullmäktigegrupp kräver att staden sköter de svenska elevernas miljöfostran med budgetmedel på samma grunder som de finska. Det är frågan om cirka 2000 euro och kunde ordnas genom justeringar av de inre budgetramarna.

Rkp:n valtuustoryhmä esittää seuraavan ponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että myös ruotsinkielisille lapsille järjestetään luontoretkiä ja siihen kuuluvaa opetusta, kuten suomenkielisille koululaisille, kaupungin sisällä ja sen kustannuksella.

Bästa fullmäktigeledamöter, låt mig avslutningsvis ta upp ytterligare en sak.

Sfp:s fullmäktigegrupp vill att den verksamhet som fullmäktigeledamot Eva Biaudet lämnat in en motion om inleds. Det handlar om en motsvarighet till det som i den finska dagisverksamheten heter ”Suomi toisena kielenä” och i den svenska dagisverksamheten skulle stöda framförallt barn från tvåspråkiga eller finskspråkiga hem samt invandrarbarn vars föräldrar valt att deras barn skall lära sig landets båda nationalspråk. Vår andra hemställningskläm idag lyder enligt följande:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki ensi vuoden aikana laati erityisen kielitukiohjelman ruotsinkielisessä päivähoidossa oleville kaksikielisille sekä maahanmuuttajien lapsille, jossa myös kartoitetaan mahdollisen rahan tarve vuoden 2007 budjettia silmällä pitäen.

Kiitos, tack!