Jan D. Oker-Blom

Toivomusponsi läpi / Hemställningskläm igenom

Seuraava toivomusponteni meni läpi kaupunginvaltuustossa:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki ensi vuonna tehostaa tyydyttävien terveydenhuoltopalvelujen järjestämistä kaikille kaupungin ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä varaa vuoden 2006 talousarvioon tarvittavat voimavarat näiden palvelujen toteuttamiseksi.

Följande hemställningskläm godkändes av stadsfullmäktige:

Stadsfullmäktige förutsätter att staden under nästa år intensifierar arbetet för att ordna med tillfredsställande hälsovårdstjänster för alla stadens yrkeshögskolestuderande samt i budgeten för år 2006 reserverar behövliga resurser för förverkligandet av dessa tjänster.